Privacyverklaring website de Kansenfabriek

In deze privacyverklaring leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Kansenfabriek, met maatschappelijke zetel in Vlaams-Brabant, België. Ingeschreven volgens ondernemingsnummer 0801.671.940, vertegenwoordigd door Leen Muylkens (oprichter/bestuurder). Hierna de Kansenfabriek genoemd.

Lees deze privacy policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

De Kansenfabriek garandeert een gepaste bescherming van uw persoongegevens. Onze organisatie houdt zich aan de voorschriften van de algemene verordening gegevensverwerking  (kortweg AVG).

WAT IS AVG?

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensverwerking, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Er is hierover verdere informatie beschikbaar op de website van de Privacy commissie (http://www.privacycommission.be).

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De meeste informatie die wij op onze website aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via de contactpagina een vraag stelt aan ons of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt (zoals inschrijven op een nieuwsbrief of op een infosessie, denkdag, congres, training of coaching). Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van AVG tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

WAAROM WORDEN GEGEVENS VERWERKT?

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren of om uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden.

WAT IS DE VERWERKINGSGROND?

De gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst te kunnen nakomen, zoals het beantwoorden van uw vraag of het registreren van een inschrijving voor een event. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geeft u uw toestemming om de gegevens te verwerken.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE VERKRIJGEN WE DEZE?

Om onze diensten te kunnen leveren zoals het beantwoorden van uw vragen via het contactformulier, is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens worden na een redelijke termijn verwijderd.

Bij registratie, bij inschrijving of bij vraag tot contactopname moet u een aantal gegevens invullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst. Deze verplichte persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, straat & huisnummer, woonplaats, Ondernemingss-/BTW-nummer, Financiële gegevens zoals Rekeningnummer.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer moeten bij houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw gegevens worden zeker niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van de klantenrelatie.

HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De Kansenfabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te houden en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van easyhost in Brussel, België. De Kansenfabriek zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens in haar bezit. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan de Kansenfabriek is verschaft. De bezoeker heeft het recht op overdraagbaarheid, op beperking van de verwerking, op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn, om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van alleen geautomatiseerde verwerkingen én om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (vanaf 25 mei 2018: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

OVERMAKEN AAN DERDEN?

Gegevens worden niet verkocht aan derden.

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaande doelen. Dit zijn de medewerkers van de Kansenfabriek en eventueel aangestelde verwerkers. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat wettelijk verplicht is of nodig is om de afgesproken diensten te kunnen leveren.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. U mag hier verbeteringen voor aanvragen. U mag vragen om deze gegevens te verwijderen indien dit wettelijk toegelaten is voor uw dossier. U kan hiervoor een verzoek sturen naar leen@dekansenfabriek.be

KLACHT INDIENEN

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met ons contact opnemen en hebt u ook de mogelijkheid om u te richten tot de toezichthoudende autoriteit.

De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

WIJZIGINGEN

De Kansenfabriek behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 8/09/2023.

VRAGEN EN FEEDBACK

De Kansenfabriek controleert regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting de Kansenfabriek
Leen Muylkens
leen@dekansenfabriek.be
Ondernemingsnummer 0801.671.940